ឈុត​កម្មវិធី​ការិយាល័យ LibreOffice

LibreOffice គឺ​ជា​ឈុត​កម្មវិធី​ការិយាល័យ​សម្រាប់​ប្រើ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ដោយ​មិន​គិត​ប្រាក់​ឡើយ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​បាន​ទាំង​នៅ​លើ Windows, Macintosh និង GNU/Linux, ហើយ LibreOffice ផ្ដល់​នូវ​កម្មវិធី​ចំនួន​ប្រាំមួយ ដែល​ប្រកប​ដោយ​ភាព​សម្បូរបែប​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ឯកសារ​របស់​អ្នក ក្នុង​នោះ​រួម​មាន​កម្មវិធី៖ Writer, Calc, Impress, Draw, Math និង Base។ ការ​ទ្រទ្រង់ និង ឯកសារ​ជំនួយ ផ្ដល់​ជូន​ដោយ​ឥត​គិត​ប្រាក់ ដែល​បាន​មក​ពី​សហគមន៍​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់, អ្នក​បរិច្ចាគ និង​ក្រុម​ស្ថានិក​ជា​ច្រើន។ អ្នក​អាច ធ្វើ​ការ​ចូលរួម​បាន!

ពិនិត្យ​មើល​នូវ​អ្វី​ដែល LibreOffice អាច​ធ្វើ​សម្រាប់​អ្នក​បាន »

ទាញ​យក​កម្មវិធី LibreOffice

Please donate! Consider donating to LibreOffice to fund our operational running...

Download LibreOffice

News at TDF Blog

 • The Document Foundation congratulates the UK government for their revolutionary and historical choice of open document standards

  2014-07-24

  UK citizens will be the first in Europe to be liberated from proprietary lock-ins Berlin, July 23, 2014 – The Document Foundation (TDF) congratulates the UK government for the selection of the Open Document Format (ODF), in addition to Portable Document Format (PDF), to meet user needs. LibreOffice, the free office suite developed by TDF, […]

  Continue Reading »
 • Membership Committee upcoming election

  2014-07-21

  Thorsten Behrens, Chairman of the Board at The Document Foundation, has announced the elections for the Membership Committee. Dear Community, all members of The Document Foundation are called to vote on a new Membership Committee. Therefore, the Board of Directors hereby announces the elections to the Membership Committee with the following timeline: 2014-07-19: announcement of […]

  Continue Reading »
 • LibreOffice 4.2.5 hits the marketplace

  2014-06-20

  Berlin, June 20, 2014 – The Document Foundation announces LibreOffice 4.2.5 “Fresh”, the fifth minor release of the most feature rich version of the software, ready for enterprise deployments. For more conservative users, The Document Foundation suggests LibreOffice 4.1.6 “Stable”. LibreOffice 4.2.5, as well as LibreOffice 4.1.6, have been developed by over 800 contributors, who […]

  Continue Reading »