ឈុត​កម្មវិធី​ការិយាល័យ LibreOffice

LibreOffice គឺ​ជា​ឈុត​កម្មវិធី​ការិយាល័យ​សម្រាប់​ប្រើ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ដោយ​មិន​គិត​ប្រាក់​ឡើយ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​បាន​ទាំង​នៅ​លើ Windows, Macintosh និង GNU/Linux, ហើយ LibreOffice ផ្ដល់​នូវ​កម្មវិធី​ចំនួន​ប្រាំមួយ ដែល​ប្រកប​ដោយ​ភាព​សម្បូរបែប​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ឯកសារ​របស់​អ្នក ក្នុង​នោះ​រួម​មាន​កម្មវិធី៖ Writer, Calc, Impress, Draw, Math និង Base។ ការ​ទ្រទ្រង់ និង ឯកសារ​ជំនួយ ផ្ដល់​ជូន​ដោយ​ឥត​គិត​ប្រាក់ ដែល​បាន​មក​ពី​សហគមន៍​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់, អ្នក​បរិច្ចាគ និង​ក្រុម​ស្ថានិក​ជា​ច្រើន។ អ្នក​អាច ធ្វើ​ការ​ចូលរួម​បាន!

ពិនិត្យ​មើល​នូវ​អ្វី​ដែល LibreOffice អាច​ធ្វើ​សម្រាប់​អ្នក​បាន »

ទាញ​យក​កម្មវិធី LibreOffice

Please donate! Consider donating to LibreOffice to fund our operational running...

Download LibreOffice

News at TDF Blog

 • Results for the 2014 Membership Committee election

  2014-09-19

  Our Chairman of the Board announced this: Dear members, with the preliminary MC election results posted last Friday, and having received no objections within the challenge period, that ended last night, it is my pleasure to now declare the official results of the 2014 Membership Committee Election. The board declares the following Members of The […]

  Continue Reading »
 • Tender for base framework for an Android version of LibreOffice with basic editing capabilities (#201409-01)

  2014-09-04

  The Document Foundation (TDF), the charitable entity behind the world’s leading free office suite LibreOffice, seeks for companies to develop the base framework for an Android version of LibreOffice with basic editing capabilities to start work as soon as possible. TDF currently plans to invest into getting LibreOffice, its free office suite, to mobile Android […]

  Continue Reading »
 • Membership Committee elections – List of candidates

  2014-09-03

  Dear members, as previously announced, all members of The Document Foundation are called to vote on a new Membership Committee. Members of The Document Foundation as of the day before the announcement are eligible to vote in the elections. The nomination period is now over, and we have received the following candidacies, in order of […]

  Continue Reading »