ឈុត​កម្មវិធី​ការិយាល័យ LibreOffice

LibreOffice គឺ​ជា​ឈុត​កម្មវិធី​ការិយាល័យ​សម្រាប់​ប្រើ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ដោយ​មិន​គិត​ប្រាក់​ឡើយ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​បាន​ទាំង​នៅ​លើ Windows, Macintosh និង GNU/Linux, ហើយ LibreOffice ផ្ដល់​នូវ​កម្មវិធី​ចំនួន​ប្រាំមួយ ដែល​ប្រកប​ដោយ​ភាព​សម្បូរបែប​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ឯកសារ​របស់​អ្នក ក្នុង​នោះ​រួម​មាន​កម្មវិធី៖ Writer, Calc, Impress, Draw, Math និង Base។ ការ​ទ្រទ្រង់ និង ឯកសារ​ជំនួយ ផ្ដល់​ជូន​ដោយ​ឥត​គិត​ប្រាក់ ដែល​បាន​មក​ពី​សហគមន៍​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់, អ្នក​បរិច្ចាគ និង​ក្រុម​ស្ថានិក​ជា​ច្រើន។ អ្នក​អាច ធ្វើ​ការ​ចូលរួម​បាន!

ពិនិត្យ​មើល​នូវ​អ្វី​ដែល LibreOffice អាច​ធ្វើ​សម្រាប់​អ្នក​បាន »

ទាញ​យក​កម្មវិធី LibreOffice

Please donate! Consider donating to LibreOffice to fund our operational running...

Download LibreOffice
<%--

News at TDF Blog

 • First bug hunting session for LibreOffice 5.0

  2015-04-17

  Berlin, April 17, 2015 – The LibreOffice community is getting ready for the next major release – planned for the end of July – with a bug hunting session focused on new features and fixes for bugs and regressions. The session will last 3 full days, from May 22 to May 24, 2015, and check the first […]

  Continue Reading »
 • The Document Liberation, one year after

  2015-04-10

  Berlin, April 9, 2015 – The Document Liberation is a project of The Document Foundation, announced in early April 2014 to host the different libraries handling proprietary and legacy document formats within LibreOffice. The idea was to provide a single repository for other software projects willing to deploy the same libraries, in order to simplify […]

  Continue Reading »
 • LibreOffice 4.4.2 “Fresh” is available for download

  2015-04-02

  Berlin, April 2, 2015 – The Document Foundation announces LibreOffice 4.4.2, the second minor release of the LibreOffice 4.4 “fresh” family, with over 50 fixes over LibreOffice 4.4.0 and 4.4.1. New features introduced by the LibreOffice 4.4 family are listed on this web page: wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.4. The Document Foundation suggests to deploy LibreOffice in enterprises and […]

  Continue Reading »
--%>