ឈុត​កម្មវិធី​ការិយាល័យ LibreOffice

LibreOffice គឺ​ជា​ឈុត​កម្មវិធី​ការិយាល័យ​សម្រាប់​ប្រើ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ដោយ​មិន​គិត​ប្រាក់​ឡើយ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​បាន​ទាំង​នៅ​លើ Windows, Macintosh និង GNU/Linux, ហើយ LibreOffice ផ្ដល់​នូវ​កម្មវិធី​ចំនួន​ប្រាំមួយ ដែល​ប្រកប​ដោយ​ភាព​សម្បូរបែប​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ឯកសារ​របស់​អ្នក ក្នុង​នោះ​រួម​មាន​កម្មវិធី៖ Writer, Calc, Impress, Draw, Math និង Base។ ការ​ទ្រទ្រង់ និង ឯកសារ​ជំនួយ ផ្ដល់​ជូន​ដោយ​ឥត​គិត​ប្រាក់ ដែល​បាន​មក​ពី​សហគមន៍​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់, អ្នក​បរិច្ចាគ និង​ក្រុម​ស្ថានិក​ជា​ច្រើន។ អ្នក​អាច ធ្វើ​ការ​ចូលរួម​បាន!

ពិនិត្យ​មើល​នូវ​អ្វី​ដែល LibreOffice អាច​ធ្វើ​សម្រាប់​អ្នក​បាន »

ទាញ​យក​កម្មវិធី LibreOffice

Please donate! Consider donating to LibreOffice to fund our operational running...

Download LibreOffice

News at TDF Blog

 • LibreOffice Conference 2015 in Aarhus, Denmark, from September 23 to September 25, 2015

  2014-10-17

  Berlin, October 17, 2014 – The Document Foundation (TDF) announces that the LibreOffice Conference 2015 will be jointly organized by the Danish LibreOffice community in collaboration with local F/OSS groups and the Aarhus municipality, and hosted at the brand new Urban Media Space, from September 23 to September 25, 2015. In addition, on September 22 the LibreOffice […]

  Continue Reading »
 • 100,000 thanks

  2014-10-16

  100,000 donations in 500 days, from May 1st, 2013, to October 13, 2014, with an average of 200 donations per day. Three square numbers which have a greater meaning than their actual one, for the entire free software ecosystem. Together with volunteers, contributing their time, and Advisory Board members, investing in The Document Foundation, individual […]

  Continue Reading »
 • Happy Fourth Birthday, LibreOffice

  2014-09-27

    Today is the fourth anniversary of The Document Foundation and LibreOffice. Thanks to all TDF Members – Abdulaziz Ayed Alayed, Abe Takeshi, Adam Fyne, Adolfo Jayme Barrientos, Adriano Afonso, Ahmed Abdulmajeed, Ahmad Al Harthi, Akshay Anand, Albert Thuswaldner, Alexander Werner, Alexandre Vicenzi, Alfredo Parisi, Amit Bakore, Andras Timar, Andrea Castellani, Andrea Mario Trentini, Andrea Pescetti, […]

  Continue Reading »