ឈុត​កម្មវិធី​ការិយាល័យ LibreOffice

គេហទំព័រ​អន្តរជាតិ

LibreOffice មាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ជា​ច្រើន​ដែល​ធ្វើ​ការ​នៅ​លើ​ការ​បក​ប្រែ កម្មវិធី, គេហទំព័រ, ឯកសារ​ជំនួយ ទៅ​ជា​ភាសា​នានា។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​បញ្ជី​គេហទំព័រ​អន្តរជាតិ​ផ្សេងៗ ដែល​អ្នក​អាច​ស្វែងរក​កម្មវិធី ការ​ទ្រទ្រង់ និង​ឯកសារ​ជំនួយ​ទៅ​តាម​ភាសា​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្ត។